Kategoriler

Sağlığın Teşviki

Sağlık Eğitimi

Sağlık eğitimi, insanların sağlıkla ilgili davranışları arasında olumsuz olanlarının değiştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyete verilen isimdir. Sağlık eğitimi, sağlıkla ilgili öğret...

Kategori: Sağlığın Teşviki, Mar 21, 2019

Sağlığın Teşviki

Sağlık promosyonu, Sağlığın geliştirilmesi, Sağlığın teşviki gibi kavramlarla ifade etmeye çalışıyoruz; Health Promotion ifadesini. Aslında bunun en güzel karşılığı: Sağlık Promosyonu...

Kategori: Sağlığın Teşviki, Mar 21, 2019

Davranış Değişikliği

Günümüzde özellikle en sık görülen, en fazla ölüme yol açan hastalıkların nedenlerini biraz araştırdığımızda, olay dönüyor dolaşıyor davranışlarda düğümleniyor. Çok basit bir örnek ve...

Kategori: Sağlığın Teşviki, Mar 21, 2019

Araştırma Yöntemleri

Odak Grup Görüşmesi

Odak grup, tam terminolojik olarak odak grup tartışması veya odak grup görüşmesi olarak geçiyor. İngilizcede ‘focus grup discussion’a karşılık kullandığımız bir veri toplama yöntemidi...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Ekolojik Yanılgı

Ekolojik Yanılgı, halk sağlığında çok sık kullandığımız bir araştırma türü olan ekolojik araştırmalarda dikkat edilmez ise kolaylıkla ortaya çıkabilen bir hata türüdür. Ekolojik Yanıl...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Hawthorne Etkisi

Hawthorne Etkisi; araştımalarda sık karşılaşılan hata türlerinden bir diğeridir. Hawthorne sözcüğünün kullanılmasının nedeni ABD’de Hawthorne isimli bir elektirik üretim tesisinde yap...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Karıştırıcı Değişken

Karıştırıcı Değişken; tıp ve sağlık ile ilgili araştırmalarda araştırma planı yapılırken dikkat etmediğimiz takdirde sonuçlarımızı çok yanlış yorumlamamıza neden olabilecek bir değiş...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Bias

Bias; en kısa deyimle sistematik hatadır. Epidemiyolojik araştırmalarda bütün tıbbi araştırmalarda araştırıcılar bilerek ya da bilmeyerek hata yapabilirler. Hiçbir araştırma hatasız o...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Gözlemciler Arası Farklılık

Araştırmalarda verileri toplayan kişilere gözlemci ya da ölçümcü diyoruz. Araştırma verileri; gözleyerek, ölçülerek toplanabilir; bunu yapan kişiler gözlemci ya da ölçümcülerdir. Eğer...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Birebir Derinlemesine Görüşme

Hocam, birebir derinlemesine görüşme ne demektir?

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Seçim Biası

Seçim Biası, araştırmalarda çok karşılaşılan hata kaynaklarından birisidir. Bias; sistematik hata anlamına gelir, başka bir deyişle “farkında olmadan taraf tutma” demektir. Seçim bias...

Kategori: Araştırma Yöntemleri, Mar 21, 2019

Sağlık Yönetimi

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı özelikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye sağlık sisteminde çok köklü reformlar yapan bir dönüşüm hareketidir. Aslında Cumhuriyet tarihimiz boyunca sağlık sis...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Sağlık Yönetimi

Sağlık hizmetleri sunulurken en önemli konu bunların nasıl yönetildiği konusudur. Bu anlamda sağlık yönetimi, halk sağlığında toplum sağlığı sorunlarını tedavi amacıyla kullandığımız ...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Yönetişim

Yönetişim özellikle 1990 yılından sonra sağlık sektöründe çok kullanılmaya başlarken, kamu yönetiminde daha eskilerden beri kullanılan bir kavramdır. En kısa tanımı ise etkileşimli yö...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetleri kabaca 3 gruba ayrılır. Koruyucu sağlık hizmetleri, iyileştirici ya da tedavi edici, rehabilite edici ya da esenleştirici sağlık hizmetleridir.

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

İhtiyaç & Talep

İhtiyaç ve Talep; aslında Ekonomi Biliminin kavramlarıdır. Ancak Halk Sağlığında da çok sık kullandığımız yani sağlık sektörüne de girmiş olan ve gerekli olan kavramlardır. İhtiyaç ve...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Bütünlük

Sağlık hizmetleri bir bütün olarak ele alınmak zorundadır. Sağlık hizmeti almak üzere sağlık örgütüne, sağlık profesyoneline başvuran bir kişinin başvurma anından başlayarak tanı teda...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Heterojenlik

Sağlık hizmetleri heterojendir. Heterojenlik, sağlık hizmetlerinin çok önemli bir özelliğidir. Ne demek heterojenlik? Heterojenlik; aynı sağlık sorununa sahip olan kişilerin talep ett...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Soyutluk

Sağlık hizmetlerinin soyutluğu bunların elle tutulamayacağı gözle görülemeyeceği anlamına gelir. Bu sağlık hizmetleri sunumu açısından çok önem taşır. Çünkü sağlık hizmetleri diğer ma...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Sağlığın Sektörleri

Sağlık hizmetleri vermekle yükümlü olan sektörler dediğimiz zaman genellikle sağlık profesyoneli olmayanların anladığı şey: Özel Sektör ve Kamu Sektörü’dür. Ama halk sağlığı alanında...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Sağlık Sistemi

Sağlık Sistemi; birincil amacı sağlığın geliştirilmesi, düzeltilmesi ve sürdürülmesi olan tüm faaliyetlere verilen isimdir. Sağlık Hizmet Sistemi ise bu faaliyetleri yürütmek amacıyla...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Desantralizasyon

Desantralizasyon; türkçe deyişle yerinden yönetim anlamına gelir. Yani sağlık hizmetlerinde desantralizasyon dediğimiz zaman; sağlık hizmetleri sunumu sırasında merkeze ait birtakım y...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Bilgi Asimetrisi

Bilgi asimetrisi; sağlık sektöründe hizmeti alanlar ile hizmeti sunanlar arasındaki bilgi farklılığını anlatmak için kullanılan çok önemli bir kavramdır. Neden önemli bir kavramdır? Ç...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Evrensel Kapsayıcılık

Genel Sağlık kapsayıcılığı; türkçemizde kullandığımız kavramlardan biri. Aslında Universal Health Coverage teriminin türkçeye aktarılmış şekli. Bunu bazen Genel Sağlık Sigortası bazen...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Hastane Başvurusu

Hastane Başvurusu, türkçemizde kendi tanımımızla kullanıyoruz ancak bu “yılda kişi başı doktora başvuru sayısı” şeklinde OECD sağlık veri tabanında geçtiği için birçok ülkelerin veril...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Vekilharçlık

Vekilharçlık Türkçemizde çok eskiden kullanılan bir kavram olmakla birlikte yönetim bilimi içinde bilhassa sağlık yönetimi bilimi içinde son yıllarda kullanmaya başladığımız bir kavra...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Stratejik Plan

Stratejik Plan; amaca ulaşmak için yapılması gereken eylemlerin 3-5 yıllık bir dönem için ayrıntılı şekilde tanımlanmasına verilen isimdir. Stratejik Plan; kurumlarda, işletmelerde, k...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Operasyonel Plan

Operasyonel plan, stratejik planlama yapılırken stratejik plan içerisinde tanımlanan eylemlerden hangilerinin, kimler tarafından, ne zaman ve hangi durumlarda yapılacağını ayrıntılı b...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

SWOT Analizi

SWOT Analizi, stratejik planlamada, sağlık hizmetlerinin planlanmasında çokca başvurduğumuz önemli bir yöntemdir. Swot analizi kendi durumumuzu değerlendirmek için, nerede olduğumuzu ...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Eşitlik ve Hakkaniyet

Eşitlik kavramı, bütün insanların sevdiği, beğendiği adeta büyülü bir kavramdır. “Hepimiz eşitiz.” Bütün insanlar eşit doğar,eşit yaşar.” “Eşitlik her şeyin esasıdır.” gibi cümleler h...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Desantralizasyon

Sağlık hizmetlerinde Desantralizasyon (yerinden yönetim) kavramı 80’li yıllarda adeta sihirli bir formül gibi bütün gelişmekte olan ülkelere yayılmış bir formüldür. Buna göre sağlık h...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Sağlık Politikalarında Liberal Anlayış

Sağlık politikaları izlenirken hakim olan liberal etik anlayışına göre bireylerin hakları fırsatları ve çıkarları toplumun çıkarlarından daha ön planda tutulmak zorundadır. Bunlar da ...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Sağlık Politikalarında Faydacı Anlayış

Sağlık politikalarını uygularken politikalardan etkilenenlerin ya da yarar görenlerin ne kadar yarar görüp görmediğine göre değerlendirme anlayışı faydacı etik anlayışı anlamına gelir...

Kategori: Sağlık Yönetimi, Mar 21, 2019

Epidemiyoloji

Epidemiyoloji

Belirli toplumlarda sağlıkla ilgili durumların ve olayların dağılımının ve belirleyicilerinin araştırılması, bu araştırma sonuçlarının sağlık sorunlarının kontrolü için kullanılmasıdı...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Anne Ölüm Oranı

Anne Ölüm Oranı bir toplumun, bölgenin, ülkenin sağlık düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biridir. Eğer bir toplum, ülke ya da bölge hakkında sağlık düzeyi konusunda fikir edi...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Bebek Ölüm Hızı

Bebek Ölüm Hızı toplumların sağlık düzeyini gösteren en önemli göstergelerden birisidir. Bir ülkenin ya da bir bölgenin sağlık hizmetleri gelişmiş midir ya da gelişmemiş midir fikir e...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Doğumda Yaşam Beklentisi

Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin sağlık düzeyi göstergesi olarak üç göstergeden söz etmiştik. Bunlardan birincisi bebek ölüm hızı, ikincisi anne ölüm oranı, üçüncüsü doğumda yaşam...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Sağlıklı Yaşam Beklentisi

Bazı hastalıklar erken ölümlere yol açar. Bazı hastalıklar ise ölümlere yol açmanın ötesinde engelliliğe yol açar. Aslında her hastalık için öldürücü olsa da olmasa da yaşam kalitesin...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Toplam Doğurganlık Hızı

Toplam Doğurganlık Hızı; toplumların sağlık düzeyiyle demografik geçiş açısından hangi durumda olduklarını hangi dönemde olduklarını gösteren önemli bir ölçüttür. Toplam Doğurganlık ...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Kaba Doğum ve Kaba Ölüm Hızları

Kaba Doğum Hızı; belirli bir bölgede belirli bir süre içinde gerçekleşen doğumların o süre ortasındaki nüfusa bölünmesiyle bulunan ve binde olarak ifade edilen bir hızdır. Örneğin; İs...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

İnsidans ve Prevalans

İnsidans ve Prevalans, tıpta hastalık ve sağlıkla ilgili çeşitli durumların ölçülmesi amacıyla kullanılan önemli iki ölçüttür. Çok kısa deyişle; morbidite ölçütleridir. Günlük hayatta...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Aritmetik Ortalama

Aritmetik ortalama kantitatif yani nicel verileri özetlemek için kullandığımız bir yöntemdir. Özetleme amaçlı kullanılan bir ölçüttür ve tüm araştırmalarda hatta günlük hayatta da en ...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Besin Tamamlayıcıları

Besin Tamamlayıcıları; Besin Modaları’nın en yaygın görülen türüdür. Besin Tamamlayıcıları ve Besin Modalarına baktığımız zaman bunların büyük kısmının şarlatanlıktan ibaret olduğunu,...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Ağırlıklı Ortalama

Ağırlıklı ortalama ya da büyük ortalama kantitatif verilerle çalışırken kullanmamız gereken önemli kavramlardır. Nedir bunun anlamı?Eğer birden çok gruptan veri toplamış isek aynı tür...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Geometrik Ortalama

Geometrik Ortalama; kantitatif diğer adıyla nicel verilerle çalışırken, elimizde var olan veri grubunun dağılımının merkez ölçüsünü, merkezini gösterme amacıyla kullandığımız bir başk...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Endemi

Endemi, epidemiyolojide sık kullandığımız terimlerden bir diğeri. Endemi, herhangi bir sağlık sorununun bir bölgede her zaman belirli oranlarda, belirli sayılarda görülmesine verilen ...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Bağımlı Nüfus Oranı

İnsan topluluklarını demografik açıdan incelerken yani nüfusun yaşa, cinsiyete, yerleşim yerine, doğumlara, ölümlere, göçlere göre dağılımını incelerken nüfusu özellikle yaş açısından...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Risk

Sağlık bilimleri ve tıpta nedensellik ilişkisi bugünkü paradigmaya göre açıklanması zor olan, tanımlanması zor olan bir ilişki olduğu için bunu yerine, nedensellik yerine risk hesapla...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Pandemi

Pandemi, epidemiyolojide kullandığımız diğer bir kavramdır. Pandemi herhangi bir sağlık sorununun özellikle bulaşıcı hastalıkların beklenenin üzerinde ortaya çıkması ve bir ülke sınır...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Sporadik

Sporadik sözcüğü epidemiyolojide çok kullandığımız bir sözcüktür. Anlamı herhangi bir sağlık sorununun bir bölgede zaman zaman ve tek tük sayılarda görülmesi anlamına gelir.

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Nedensellik

Nedensellik, neden sonuç ilişkisine kullanılan bir kavramdır. Tıpta nedensellik açıklanması, tanımlanması çok tartışmalı olan bir kavramdır. Nedenselliğin kendisi çok tartışmalı olan ...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Epidemi

Epidemi. epidemiyolojinin bir başka terimidir. Herhangi bir sağlık sorununun herhangi bir bölgede ya da bir ülkede beklenenin üzerinde görülmeye başlaması durumunda bu sağlık sorunu i...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Normal

Tıpta, Halk sağlığında hatta günlük hayatta Normal kavramı genellikle hiç düşünmeden kullandığımız bir kavramdır. Tıbbi Normal’lere baktığımız zaman boyun normali, kilonun, ağırlığın...

Kategori: Epidemiyoloji, Mar 21, 2019

Genel

Primer, Sekonder, Tersiyer Koruma

Halk sağlığının temel kavramlarından birisi de primer, sekonder ve tersiyer korumadır. Özellikle koruyucu hekimlik açısından bu kavramlar çok önem taşır. Ne anlama gelir bu kavramlar?...

Kategori: Genel, Mar 21, 2020

Halk Sağlığı

Halk sağlığı örgütlü faaliyetler yoluyla hastalıkların önlenmesi, hayatın uzatılması ve sağlığın geliştirilmesi sanatıdır. Bu tanım 1920 yılında yapılmış bir tanımdır ancak günümüzde ...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Kavramlar

Halk sağlığında kavramlar son derece önemlidir çünkü kavramlar bizim düşünce dünyamızı ifade etmek için kullandığımız sözcüklerdir. Kafamızdaki bilgileri aktarmak için kullandığımız s...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Temel Sağlık Hizmetleri

Bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul edilebilir yollardan, onların katılımı ile gerek ülke gerekse toplumca karşılanabilir harcama karşılığında sunulan sağlık hiz...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Demografik ve Epidemiyolojik Geçiş

Demografik ve epidemiyolojik geçiş teorisi sağlıkla ilgilenen bütün profesyonellerin iyi bilmesi gereken bir teoridir. Demografi en kısa tanımla nüfus bilimi anlamına gelir. Demografi...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD)

Uluslararası hastalık sınıflandırılması ki yabancı kelimelerin dilimize girmesinden nefret ettiğim halde bunun aslını İngilizce bir kere söylemek durumdayım çünkü yaygın olarak o kull...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Kanıta Dayalı Tıp

Kanıta dayalı tıp 1990 yıllardan itibaren gündeme oturmuş ve yaygınlanmış olan bir tıp anlayışıdır. Daha önce hekimlerin tecrübesine deneyimlerini bağlı olarak var ona tıbbi uygulamal...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Beslenme Modaları

Beslenme modaları halk sağlığında toplum beslenmesi ile uğraşırken karşımıza çıkan çok ciddi bir konudur. Sorunlarla dolu bir alandır. Normalde yeterli ve dengeli beslenme insanlar iç...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Veri - Enformasyon - Bilgi

Bilgi tıpta çok önemli bir kavramdır. Çünkü kanıta dayalı tıp uygulamalarında kanıt dediğimiz şey aslında güncel bilgidir. Bilgi dediğimiz zaman akla gelen diğer kavramlar veri ve enf...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Kanıt Hiyerarşisi

Kanıta dayalı tıp uygulamalarında kanıt hiyerarşisi diye bir kavramdan söz ederiz. Kanıt hiyerarşisi yani tıbbi uygulamalarda güncel bilgileri kullanırken bu bilgilerin üretildiği yer...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Demografi

Demografi Türkçe anlamı ile nüfus bilimi anlamına gelir. Kavram olarak tanımını yapmak gerekirse nüfusun yaş cinsiyet ve yerleşim yeri özelliklerine göre dağılımını inceleyen ayrıca b...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Kamusal

Kamusal halk sağlığı uzmanları tarafından halk sağlığı alanında faaliyet gösteren insanlar tarafından hatta sağlık politikaları ile ilgilenen insanlar tarafından çok sık kullanılan bi...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Sağlık

Sağlık Nedir?Sağlık kendi kültürümüz açısından bakıldığında çok farklı anlamlara gelebilir. Kanuni’nin meşhur beyitini hatırlarsanız: “Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.” B...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Yeme Bozuklukları

Toplum sağlığı açısından önem taşıyan sık karşılaşılan ve ciddi sorunlara yol açan yeme bozuklukları başlıca üç tanedir. Anoreksia nervosa, bulimia nervosa ve ortoreksia nervosadır.

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Açıklanması Zor Farklılıklar

Aynı epidemiyolojik ve demografik özelliklere sahip insan topluluklarında yani yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, sosyal özellikler açısından birbirine benzer olan insan topluluklar...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Ağrı Algısı

Tıbbi olarak ağrının fizyolojik anlamda nasıl ortaya çıktığını, neden oluştuğunu ve nasıl hissedildiğini, merkezi sinir sistemi tarafından nasıl algılandığını her ne kadar bilmekte is...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Hayatın Tıplaştırılması

Hayatın tıplaştırılması; ilk defa Ivan Illich isimli sağlık felsefesi konusunda da çok kafa yoran bir felsefeci tarafından ortaya atılmış, kullanılmış bir kavramdır. Bugün çevremize b...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Sağlık Diplomasisi

Sağlık diplomasisi, küreselleşmeyle ortaya çıkan ve son 20 yılda çok önem kazanan bir kavramdır. Diplomasi aslında insanlık tarihinde çok eskiden beri kullanılan ve ülkeler arasındaki...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Küreselleşme

Küreselleşme; 1970’li yılların sonunda, 1980 yılında ABD ve İngiltere’nin başını çektiği, neoliberal ekonomi politikalarla karakterize olan bir akımdır. Aslında ekonomik amaçlı bir ka...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Tıbbi Hatalar

Tıbbın amacı insan hayatının kalitesini geliştirmek, insanların sağlığını geliştirmek, korumak ve sağlığı bozulduğunda iyileştirmek olmasına rağmen bu alanda çalışan sağlık personeli ...

Kategori: Genel, Mar 21, 2019

Bulaşıcı Hastalıklar

Bağışıklama

Bağışıklama; insanların çeşitli enfeksiyon hastalıklarına karşı, adından da anlaşılacağı gibi, “bağışık” yani “dayanıklı, dirençli” hale gelmesidir. Bunu çeşitli şekillerde gerçekleş...

Kategori: Bulaşıcı Hastalıklar, Mar 21, 2019

Enfektivite

Enfektivite, bulaşıcı hastalık etkenlerinin insanlara ulaşabilme ve vücutlarına, organizmalarına yerleşip üreyebilme yeteneğine verilen isimdir. Bir hastalığın enfektivitesinin yüksek...

Kategori: Bulaşıcı Hastalıklar, Mar 21, 2019

Enfeksiyon

Enfeksiyon, bulaşıcı hastalık etkenlerinin insan ya da hayvan organizması üzerinde yerleşerek, hastalık belirtilerine yol açmadan yaşamasına verilen isimdir. Eğer ateş, hâlsizlik vs. ...

Kategori: Bulaşıcı Hastalıklar, Mar 21, 2019

Patojenite

Patojenite, enfeksiyon etkenlerinin insan organizması üzerinde yerleşerek patolojik reaksiyonları meydana getirmesine verilen isimdir. Patojeniteyi, bir enfeksiyon etkeninin patojeni...

Kategori: Bulaşıcı Hastalıklar, Mar 21, 2019

Aşı Kampanyası

Rutinde bir çocuğun aşısı ile ilgili zamanı gelir bunu uygularsın bu rutin aşı programıdır. Ama bu programın dışına çıkan bazı beklenen beklenmeyen durumlar söz konusu olabilir. Mesel...

Kategori: Bulaşıcı Hastalıklar, Mar 21, 2019

Virülans

Virulans, bulaşıcı hastalık etkenin insanda oluşturduğu hastalığın şiddetini ifade eden bir kavramdır. Teknik olarak “Öldürücü doz 50” dediğimiz LD50 ile gösterilen bir kavramla ifade...

Kategori: Bulaşıcı Hastalıklar, Mar 21, 2019

İş Sağlığı

Ergonomi

Ergonomi, “iş bilim” anlamına gelen bir şemsiye bilimdir. İnsanlar ile yaptıkları iş arasındaki uyumu inceleyen bilim dalının adıdır. Bu bilimin altında çeşitli alanlar vardır. Yani e...

Kategori: İş Sağlığı, Mar 21, 2019

Sağlık Ekonomisi

Ahlaki Tehlike

Sağlık sektöründe hizmetlerin sunumu ve kullanımı sırasında sunucular ile hizmeti alıcılar arasında var olan bilgi asimetrisinden kaynaklanan nedenlerle hizmetlerin suistimal edilmesi...

Kategori: Sağlık Ekonomisi, Mar 21, 2019